توضیحات درباره کانال Trivia | کوییز :
فکت 🔭 ها
تست 🧠 هوش
اطلاعات 📖 عمومی

بــا فــروارد مطـالـب و پـسـتـهـا مـا رو حـمـایـت کـنـیـد
Channel 🆔 – @TriviaQ
Admin 🆔 – @QuizTAdminدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.