توضیحات درباره کانال TECH MODS :


03/04/2018

#Channel #Info :

PaiD Applications, Modded Applications, Cracked Applications, Hacked Applications, Premium Purchased Applications, Uploaders,

Assistant Administrator :
@TECHMODSBot

کانال TECH MODSدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.