توضیحات درباره کانال Starting over(شروعی دوباره) :


یا نباش
یا بهترین باش…

کانال دوم ما جایی که فقط مناسب اندیشمندان متفکر است
Telegram.me/ziniz

لینک اینستاگرام
instagram.com/startingoverpageدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.