توضیحات درباره کانال SOHA PLASTIC :


تولید و پخش لوازم خانه و آشپزخانه
Tel : 09122953195
Tel : 09124339871
@SOHAPLASTICدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.