توضیحات درباره کانال sadas :


💥موسسه آموزشی مشاوره ای اسرار دانش
زیرنظر گروه سادس(متشکل از پزشکان و دندانپزشکان)
www.drehsankarimi.ir
تماس : @sadas4_4_2در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.