توضیحات درباره کانال rap3da land :


♡︎ 𝐖𝐥𝐜 𝐓𝐨 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 🧿🎧

موزیک، فاصله من با چرندیات این دنیای لعنتیه:)
‌ ‌در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.