توضیحات درباره کانال Pink girl :


به روزترین کفش های مجلسی زنانه . دست دوز تبریز باتنوع رنگ ومدلکیف و کفش pink girl ارتباط با أدمین ها @Pinkgirlspat @Thirdtoa @Azarmimass

کانال Pink girlدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.