توضیحات درباره کانال Patronus ⚡️ :


هرسلیقه ای هم که داشته باشی، اینجا میتونی حس خوبتو پیدا کنی✨
اگه ایده ای دارین میتونین به صورت ناشناس برای ما(ZMo) بفرستین😺👇🏻
tg://resolve?domain=BChatBot start=sc-376874-zXfJPCB

invite link:
@Patro_nusدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.