توضیحات درباره کانال Organic Chemistry :


🔆 شیمی آلی
🔆 شیمی آلی پیشرفته
🔆 سنتز ترکیبات آلی
🔆 آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری

👤 Meysam Hasani
🆔 @Hasani_mey91
📞 +989119240947
instagram: www.instagram.com/Hasani_mey91در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.