توضیحات درباره کانال NURSE CAFE💯 :


اینجا خونه مجازی پرستاراست 👩‍⚕👨‍⚕🏨🏥

💢ارسال خاطرات پرستاری
عکس
فیلم
دلنوشته
مطالب صنفی
طنز
صدای پرستاری👇
🆔 @nursecafe_ID

تبادل و تبلیغ 👇
🆔 @Nursecafe

💢💯کد شناسایی و شامد کانال:

1-1-70474-61-4-1

کانال NURSE CAFE💯در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.