سینما، هنر هفتم، تنها هنری است که نه تنها شش هنر دیگر را به خدمت گرفته بلکه به گونه ای توانسته آنها را اعتلا نیز ببخشد.
هدف ما احترام به هنر سینماست.

انتقاد و پیشنهاد:👇
@Motion_picturelove

جهت خرید فیلم های ناب بر روی هارد:👇
tg://resolve?domain=Shpkstew1993

کانال Movielove