توضیحات درباره کانال Movie Land :


فدریکو فلینی:
‏رفتن به سینما مثل بازگشت به رحم مادر است، ساکت و بی‌حرکت و غرق افکارت در آن تاریکی مینشینی و منتظری تا زندگی بر روی پرده جان بگیرد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
لینک گروه برای بحث و تبادل نظر سینمایی:

tg://resolve?domain=joinchat/AdyrNEXq3sZ9cRKtA8lWOA

کانال Movie Landدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.