کانال Learn English Every Day

کانال Learn English Every Day

تعلم الانجلیزیه کل یوم

سنقدم لکم دروس (یومیاً) عن کیفیه استخدام اللغه فی الحیاه الیومیه،

نهدف لتطویر لغتک


فنرجوا مساعدتنا بنشر القناه

کانال Learn English Every Day