کانال Khazar_Mechatron

خدمات اتوماسیون صنعتی شامل تامین تجهیزات ،آموزش و اجرا

خدمات تعمیر و نگهداری و پایش وضعیت شامل اورهال، پیاده سازی سیستم پایش وضعیت و آموزش

ورود به کانال
تبلیغ کانال