کانال joke Farsi! | !جوک فارسی

کانال جوک فارسی! ، سالم بخندیم 😂 –
همیشه بخندیم تا سالم باشیم!

لینک کانال: @jokefarsi_channel

تبادل ، تبلیغات و… : @h1245654

گروه چت : @jokefarsi_chat

ورود به کانال
تبلیغ کانال