توضیحات درباره کانال Jok_donni :


🚩جدیدترین سبک ترول(جوک تصویری)

تبلیغ↙ @adsadmin3

کانال شب ها آپدیت میشه

ارسال سوژه↙ @ufazel

کانال Jok_donniدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.