توضیحات درباره کانال Iranbourse :


بررسی و تحلیل شخصی از بازار بورس ایراندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.