توضیحات درباره کانال Gawharnews گوهر نیوز :


News in 30 wordsدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.