توضیحات درباره کانال Game20 :


کانال بازیهای آموزشی game20
آیدی سازنده @gvffyjدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.