کانال Forex town | فاند و سنتیمنت فارکس

@mhfx72
کانال برج فارکس
بررسى فاند و سنتیمنت بصورت هفتگى روزانه
معاملات جفت ارز
اسکلپ انس
توضیحات نحوه ورود ، سیو سود و مدیریت معاملات
بررسى شاخص ها
بررسى گزارش ها و داده هاى اقتصادى قبل از انتشار و موقعیت گیرى قبل و بعد از انتشار

ورود به کانال
تبلیغ کانال