کانال Filmkhabar

کانال Filmkhabar

سریع ترین منبع اخبار سینما وتاتر
“کدثبت شامد”1-4-61-68819-1-1
این کانال در سیستم شامد ثبت شده است

احسان نژاد
09011927746

اخباربروز سینما و فراخوان بازیگری و عوامل به پروژه ها

Telegram.me/filmkhabar

www.instagram.com/filmkhabar_

ادمین: @filmkhabar2

کانال Filmkhabar