توضیحات درباره کانال انگلیسی English Class :


💥 This is a channel for learners of English who are studying at a relatively high level, for advanced learners of English.


ارتباط با مدیرکانال؛

@Diargardدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.