توضیحات درباره کانال Discover Qom :


💥The only English news and information channel in Qom
📸Insta: @discover_qom
🌍www.discoverqom.ir
Admin : @DQ_adminدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.