توضیحات درباره کانال Computer Research :


جدیدترین مقالات کامپیوتر، اطلاع رسانی همایش ها و کنفرانسها
www.papergram.ir
Admin: @abedi_l

Email: info@papergram.ir

کانال Computer Researchدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.