توضیحات درباره کانال COINEX SIGNAL | سیگنال کوینکس :


BUY & SUPPORT:
@SIGNALYTRADING_SUPPORT

ENGLISG WEBSITE:
WWW.BITCOINTRADINGSIGNAL.NET

SITE: WWW.SIGNALYTRADING.COM
BOT: @SIGNALYTRADING_COM_BOT
CHANNEL: @FREESIGNALYTRADING
GROUP: @CRYPTO_BLOCKCHAIN_SIGNAL
REPORT: @BINANCE_SIGNALS_REPORT
سیگنالی تریدینگدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.