توضیحات درباره کانال Black Zone :


تحلیل نماد های بورسی و اموزش روش هایی برای درک بهتر روند هر نمودار
این جا باهم بلند بلند فکر میکنیم
صدایی در دل تاریکی
@xblackzonexدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.