توضیحات درباره کانال Aviation PDFs :


Group:
@Aviation_Community
Channels:
@Aviation_Press
@Aviation_PDFs
@Aviation_Magazines
@Aviation_Photos
@Aviation_Memes
@Aviation_Careers
@Aviation_Blog
Support:
@Aviation_Supportدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.