توضیحات درباره کانال @ATC_Pilot خلبان-کنترلر :


کانال مشترک خلبان – کنترلر ترافیک هوایی
کانال علمی تحلیلی هوانوردان


ادمین علمی:

کانال @ATC_Pilot خلبان-کنترلردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.