توضیحات درباره کانال خنده کده :


غم گینی : خنده کده😜

عصبانی هستی : خنده کده😀
می خوای بخندی :خنده کده 😍
همه چی : خنده کده😜در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.