توضیحات درباره کانال 😂✌خنده و جک😅👌 :


هدف اصلی ما خنده و شادی شمادوستان است.
✔بهترین و بروزترین پست هارا با ما تجربه کنید.
😂بزن رولینک زیر شادشی 🤣
👉@khande_jok_bahal

تبادل و تبلیغات :
@Alireza_h_baratiدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.