توضیحات درباره کانال 😂جوک لند😂 :


جوکهای جدید و سوژه های خنده دار تصویری
باحال و تصاویر خنده دار تلگرام را در کانل جوک لند ببینید 😊

🕊


📣 تبلیغات جوک لند 📣
@JackLandPromotionsدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.