توضیحات درباره کانال 🔬علوم آزمایشگاهی و بیولوژی🔬 :


💚کانال علوم آزمایشگاهی و بیولوژی💚

⚡️تدریس بیوشیمی،ژنتیک، بیوتکنولوژی و….

⚡️همکاری در پایان نامه و …

🆔 @MedicalGeneticist

⚡️تبلیغات👇
@Advertisement_Bio

⚡️کانال دیوار آمایشگاه و بیولوژی 👇
@Lab_Wall

کانال 🔬علوم آزمایشگاهی و بیولوژی🔬در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.