توضیحات درباره کانال 📕در امتداد فرهنگ📘 :


برای نابود کردن یک فرهنگ

نیازی نیست کتابها را سوزاند

کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند . . .
ویکتور هوگو
صد ها کتاب صوتی و پی دی اف برای دوست داران کتابدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.