توضیحات درباره کانال 💥بمب خبری / اخبار فوری💣 :


🔴کانالی جهت نشر اخبار صحیح

🔹تمام خبرهای کانال برگرفته از خبرگزاری‌های رسمی خارجی و داخلی است

🔹رسانه ای مردمی

🔹بدون وابستگی و هرگونه جهت گیری سیاسیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.