توضیحات درباره کانال 💡نیازمندیهای برق،ساختمانی،تجاری، صنعتی💡 :


مشاوره ،طراحی و اجرای کلیه پروژه های برق ،ساختمانی ،تجاری ،صنعتی.تبلیغات در خصوص برق ،و خرید و فروش اجناس مجازدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.