توضیحات درباره کانال 💔✔️دل خون✔️💔 :


📝متن هاے فانتزے📸عڪسنوشتہ➿پروفایل هاے لاڪچرے💔غمگین و احساسے😔اینجا حرفاے دلتہ دلنوشتہ هایے ڪہ حرف دل خیلے هامونہ….

کانال 💔✔️دل خون✔️💔در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.