توضیحات درباره کانال 💀 SCARY PSN 💀 :


اکانت درخواستی موجود🕸️اولین کانال اکانت سفارشی در تلگرام با چند سال سابقه کاری 🎃 بازی هکی و قانونی موجود 🕸️Admins seller : @scarypsn_adminدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.