توضیحات درباره کانال 👨‍🎓💸فارسی پاس( هم پولت هم سوادت دوبرابر میشه )💸👨‍🎓 :


هم پولت هم سوادت دوبرابر میشهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.