توضیحات درباره کانال 👝💄لوازم ارایشی ژانیتا :
در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.