کانال 👈 کانال شهریار حومه 👉

کانال 👈 کانال شهریار حومه 👉

کانال شهریار🌹
پایگاه خبری شهریار، فازیک اندیشه، وائین، امیریه، وحیدیه، فردوسیه، شاهد شهر، صبا شهر و حومه

جهت ارسال خبر مردمی، سوژه ها، حوادث ، استعدادها ، تهیه و برنامه سازی و.. ارتباط و تبلیغات با 👈 @tottv1

@hantv4 👈تعرفه تبلیغات

کانال 👈 کانال شهریار حومه 👉