توضیحات درباره کانال 🎀هنرهای دستی ارکیده🎀 :


لینک کانال:
tg://resolve?domain=Ork_ideh


آیدی کانال:

@Ork_ideh

آیدی مدیر:

@Bamadideshwoدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.