لب را هنـر خنده بیـاموز وگـرنه
گریاندن یک جمع پریشان هنری نیست

💠مدیر کانال👇

🌛عمودانا🌜

❤مجـری تخصصی جشن تکلیف درکشور
🎁مجـری صحنه
🎁در همـایش ها وجشن های دانش آموزی

🆔 @amoodana
📲09150051305
⛔️تبلیغ درکانالهاوگـروه های عمودانا
🆔 @tabamoodanaa

کانال 🎀هـنــر و خلاقیت🎀