توضیحات درباره کانال 🌵دسرلند :


شیرینی پزی و قنادی و دسر

تبلیغات مناسب و تعرفه ها
https://telegram.me/joinchat/BteEtkCMw8d7KeC-jofM7w

هماهنگی تبلیغات :
@contact_shr
.

کانال 🌵دسرلنددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.