توضیحات درباره کانال 🌈•.¸¸.ஐ نقاشی فروشی ஐ..•.🦄 :
در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.