کانال 🇮🇷 تحلیل بورس،بانک،ارز🇮🇷

کانال 🇮🇷 تحلیل بورس،بانک،ارز🇮🇷

این کانال صرفا جهت بررسی اخبار بازار سرمایه است و
هیچگونه مسولیتی برای خرید یا فروش ندارد
قادر به پاسخگویی سوالات سهام در پی وی نخواهیم بود

کانال 🇮🇷 تحلیل بورس،بانک،ارز🇮🇷