توضیحات درباره کانال 𝙂𝘼𝙈𝙀 𝙁𝙐𝙉 | گــــیـــم فـــــــان :


«تاریخ رو برندگان مینویسن ، تاریخی که پر از دروغ شده»
✍️کاپیتان پرایس
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
𒊹︎︎︎Meme😂
𒊹︎︎︎trick🤭
𒊹︎︎︎Education🤓
𒊹︎︎︎ Gaming🤤
𒊹︎︎︎wallpaper🎇
𒊹︎︎︎Music🎶
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

🆔: @Mamad_offiical

🍻GP: @Gamefun_GPدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.