کانال 𝑨𝑯𝑨𝑵𝑮 | 𝑴𝑼𝑺𝑰𝑪 | 𝑴𝒁𝑰𝑿𝑺

🧿﷽🧿

♬زندگی آهنگ است◁❚❚▷عشق موسیقے استıllıllı
𝙇𝙄𝙁𝙀 𝙄𝙎 𝘼 𝙎𝙊𝙉𝙂 𝙇𝙊𝙑𝙀 𝙄𝙎 𝙏𝙃𝙀 𝙈𝙐𝙎𝙄𝘾🌟

🔊𝗖𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹 ²: @Mzixs2

💰𝗧𝗮𝗯𝗹𝗶𝗴𝗵𝗮𝘁 : @tabligh_mzixs

🗣𝗚𝗔𝗣: @Gap_Mzixs

👨‍💻
@mohsen127e

ورود به کانال
تبلیغ کانال