توضیحات درباره کانال 𝐌𝐀𝐅𝐈𝐀 𝐂𝐍 𝐍𝐄𝐖𝐒 ¹ :


گروه چت
tg://resolve?domain=MAFIA_CN_CHAT
گروه بازی۱
tg://resolve?domain=MAFIA_CN_GAP
گروه بازی۲
tg://resolve?domain=MAFIA_CN_GP2
کانال
tg://resolve?domain=MAFIA_CN
پروفایل:
tg://resolve?domain=PROFILE_CN
سانس بازی:
14:30
18:30
22:00
00:30در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.