توضیحات درباره کانال یادگیری اوزان‌های فنون ادبی :


اوزان ناهمسان و همسان و تقطیع و هجا و آهنگدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.