کانال گنج‌یابی حرفه‌ای

آموزش گنجیابی اصولی و حرفه ای

معرفی و شناخت و تفسیر نمادها و نشانه های دفینه در ایران

واقعیات و تجربیات کاوش در ایران

جلوگیری از تخریب و صدمه به آثار باستانی

مدرس و کارشناس : استاد انوشیروان دادگر .کارشناس ارشد باستان و نمادشناسی

@Anooshirvandadgar

کانال گنج‌یابی حرفه‌ای

ورود به کانال
تبلیغ کانال